Adatvédelmi tájékoztató

A www.viennalife.hu honlap („honlap”) látogatásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és az itt szereplő feltételeket. A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által üzemeltetett honlap bárki számára szabadon látogatható és annak információs tartalma megismerhető anélkül, hogy bármely, a látogatóra vonatkozó személyes adat megadását a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. egyoldalúan előírná.

Jelen adatvédelmi tájékoztató általános információkat tartalmaz, a meghatározott biztosítási szerződésre vonatkozó részletes adatvédelmi szabályokat a biztosítási feltételek, és kapcsolódó dokumentumok tartalmazzák.

Ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónk részleteit!

Adatvédelmi tájékoztató részletek

A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban „Biztosító”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatban minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) rendelkezéseinek.

A Biztosító fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató módosítására, amelyről honlapján (www.viennalife.hu) keresztül kellő időn belül tájékoztatja közönségét. Bármely személyes adat megadására kizárólag a honlap látogatójának előzetes, tájékozott és önkéntes felhatalmazásával kerülhet sor.

A Biztosító jogosult a honlapon olyan lehetőségeket (különféle akciók és üzleti ajánlatok, személyre szabott reklámcélú megkeresés, tájékoztatási célú visszahívás, stb.) elérhetővé tenni, amelyek igénybevétele szükségessé teheti személyes adatok megadását. Ilyen adatszolgáltatás esetén a törvény rendelkezései alapján a felhasználó adatkezeléshez való hozzájárulását vélelmezni kell (Infotv. 6. § (6) bek.).


Ezen személyes adatok megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító a megadott elérhetőségekre a Biztosító tevékenységével kapcsolatos információkat, egyéb termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatókat, valamint elektronikus levelezési rendszer igénybevételével reklámlevelet küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító a megadott személyes adatokat kezelje.


A Biztosító ezen személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Biztosító által a weboldalon keresztül rögzített személyes adatok: név, telefonszám és elektronikus levelezési cím (e-mail).


Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Infotv. 3. § 1. pont).


A Biztosító kizárólag az adott szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges adatok megadását kéri. A rendelkezésre bocsátott adatok a törvény előírásai szerint biztosítási titoknak minősülnek. Biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.


A Biztosító által nyilvántartott adatok az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek tárolásra. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti (Infotv. 6. § (5) bek.).

A felhasználónak joga van Biztosítótól a fentiekben tárgyalt módon továbbított adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, a már megadott hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonni és adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga, valamint eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Honlap látogatóiról készült felmérések kizárólag anonim módon történnek, ennek érdekében számítógépén ún. sütik (cookie) kerülhetnek elhelyezésre. A cookie-k elhelyezése kizárólag a felhasználó hozzájárulása alapján történhet, illetőleg a böngésző program menüjében, a böngészési előzmények törlésével a felhasználó által ezek bármikor eltávolíthatók.

Felhasználói adatok a Google Analytics program segítségével kerülnek tárolásra, amely a Vienna Life Biztosító Zrt. részére a következő funkciók igénybevételét teszi lehetővé:
1. Forgalomfigyelés: a Vienna Life Biztosító Zrt.weboldalára érkező látogatók viselkedésének elemzése, többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat, forgalmi forrás, céloldalak tekintetében.
2. Hirdetéskezelés: remarketing tevékenység, amely a Vienna Life Biztosító Zrt. weboldala korábbi látogatóinak újbóli, hirdetés útján történő elérését teszi lehetővé.
Amennyiben nem kíván Google Analytics által nyújtott lehetőségekkel élni a Google Analytics kiegészítő telepítésével blokkolhatja ezen szolgáltatást.


Biztosító, mint adatkezelő adatai
Név: Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
Cégjegyzékszám: 01-10-043077
Adószám: 12141843-4-44
Honlap: www.viennalife.hu
Elektronikus levelezési cím: info@viennalife.hu
Telefonszáma: 06 1 888 2 888
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-7269/2013.


Biztosító által igénybe vett adatfeldolgozó
Név: Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elérhetőség: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
Feladat: adatok feldolgozása, kapcsolatfelvétel, termékajánlás (közvetítő) és értékesítés.

Jogorvoslati lehetőség

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: 06 1 39 11 400
Fax: 06 1 39 11 410Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, forduljon hozzánk a biztosito.adatvedelem@viennalife.hu címen. Adatvédelmi felelős: dr. Matt KingaTájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bit 138. § (1) bekezdés o) pontjának első fordulata értelmében a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel. Amennyiben kiszervezett tevékenység keretében a biztosító az ügyfeleinek személyes adatát is továbbítja a kiszervezett tevé­kenységet végző személyekhez, úgy a kiszervezett tevékenységet végző a biztosító adatfeldolgozójának minősül és titoktartási kötelezettség terheli.

Társaságunk részére az alábbi szervezetek végeznek olyan jellegű kiszervezett tevékenységet, amellyel kapcsolatosan a kiszervezett tevékenységet végző megismerhet ügyféladatokat:

  • Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
  • Advance Medical Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
  • Madenta Fogászati Központ Kft.
  • Medical Service Kft.
  • Mediteam Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Zrt.
  • Medve Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.
  • SOS Assistance Hungary Kft.
  • az egészségügyi kockázatelbírálásban és a biztosítási szolgáltatás iránti igények elbírálásában közreműködő szakorvosok, egészségügyi szakértők.

Mindezeken túlmenően a Bit. alapján a veszélyközösség érdekeinek megóvása érdekében lehetőség van a biztosítók közötti adatátadásra, amely a Bit. alapján szintén nem minősül a biztosítási titok megsértésének. A Biztosító az ilyen jellegű megkeresésről, a megkeresésben szereplő adatokról, a megkeresés teljesítéséről az érintett ügyfelet legalább évente egyszer tájékoztatja, valamint az ügyfél kérésére az Infotv-ben meghatározott módon tájékoztatást ad. A megkereső biztosító a megkeresés ered­ményeként tudomására jutott adatokat a Bit-ben meghatározott időpontig kezelheti.